☰ Menu Prawe Menu ☰
WUP Poznań
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie Nr 16/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE NR 16/2021 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

ogłasza nabór na stanowisko

księgowego w Wydziale Finansowo-Księgowym

Liczba lub wymiar etatu: 1

zatrudnienie – lipiec 2021 r.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub
 • posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwa kraju,    w którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonego dokumentem określonym w przepisach   o służbie cywilnej,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne,
 • minimum trzyletnie doświadczenie w księgowości,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość zasad sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku,
 • znajomość przepisów w zakresie rachunkowości i finansów,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów podatkowych,
 • znajomość systemów księgowych,

Wymagania dodatkowe:

 • obsługa komputera MS Office i poczty elektronicznej,
 • zorganizowanie miejsca pracy w sposób umożliwiający prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dyspozycjami,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność,

Główne obowiązki:

 • prowadzenie rejestru faktur obcych,
 • fakturowanie i refundacja zwrotu poniesionych wydatków, fakturowanie sprzedaży,
 • kontrola formalno-rachunkowa delegacji krajowych i zagranicznych,
 • kompletowanie dokumentów dotyczących operacji gotówkowych i bezgotówkowych,
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, w tym dokumentów dotyczących PT PO WER i PT WRPO 2014-2020,
 • realizacja zadań w zakresie obrotu gotówkowego Urzędu,
 • sporządzanie przelewów dotyczących regulacji rachunków i faktur oraz obsługa bankowa,
 • dekretowanie dokumentów księgowych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie operacji budżetowych, Funduszu Pracy,
 • miesięczne uzgadnianie sald kont księgowych kosztów i wydatków,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie Funduszu Pracy,
 • monitorowanie poziomu wydatków i dochodów Funduszu Pracy,
 • udział w szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje, samokształcenie, przekazywanie pozyskanych informacji pozostałym pracownikom,
 • śledzenie fachowej literatury i rozwijanie metod pracy,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora WUP, Kierownika Wydziału

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w pomieszczeniach budynku - bezpieczne warunki pracy,
 • praca w pomieszczeniu zamkniętym przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, przy monitorze ekranowym,
 • ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości, w pomieszczeniu pracy odpowiednia szerokość dojść i przejść,
 • szkodliwe warunki nie występują.

Dodatkowo informujemy, że:

 • Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej wup@wup.poznan.pl, telefonicznie pod numerem 61 846 38 19 lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej ochronadanych@wup.poznan.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.
 • Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
 • Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  Kodeks pracy oraz przepisami Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Dla danych nieobligatoryjnych podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z wyrażoną zgodą.
 • Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione publicznie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w związku z ogłoszeniem wyników naboru. Ponadto dane będą przekazane firmie prowadzącej ochronę mienia i pomieszczeń Urzędu oraz administratorowi budynku.
 • Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów, tj. przez okres 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono proces rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 • Do momentu rozstrzygnięcia naboru, wobec danych zebranych na podstawie zgody, ma Pani/ Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP na adres ochronadanych@wup.poznan.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskazać należy swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpisać „Nabór nr 16/2021 na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowo-Księgowym” lub listownie na adres Urzędu.
 • W zakresie publicznego udostepnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane odręcznie curriculum vitae,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia,
 • kserokopie świadectw pracy lub/i zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisana odręcznie klauzula o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z siedzibą ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV)
  w zakresie szerszym niż wynika z przepisów prawa podanych w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach naboru nr 16/2021 na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowo-Księgowym.
  Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP na adres ochronadanych@wup.poznan.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskażę swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpiszę „Nabór nr 16/2021 na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowo-Księgowym” lub listownie na adres Urzędu.
 • Kandydat, który posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zobowiązany jest również do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów do dnia 17 czerwca 2021 r. (listownie, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej – podpisane elektronicznie profil zaufany, podpis elektroniczny) na adres:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

z dopiskiem „Ogłoszenie  nr 16/2021 o naborze na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowo-Księgowym”
( decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Urzędu )

Dodatkowe informacje: Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://wup.poznan.ibip.pl/public/  oraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14.


 

Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów do naboru z dnia 7.06.2021r.  
   na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowo-Księgowym.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14 , 61-754 Poznań

Informujemy, że termin składania dokumentów do naboru na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowo-Księgowym został wydłużony do dnia 28 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu Urzędu).

Pozostałe warunki podane w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

 

 

Informacja o braku rozstrzygnięcia naboru zgodnie z Ogłoszeniem
nr 16/2021 z dnia 07.06.2021 r.  
   na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowo
– Księgowym                       
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14 , 61-754 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowo-Księgowym, nabór nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie: Przyczyną nierozstrzygnięcia naboru na powyższe stanowisko jest brak złożonych ofert.

Wytworzył:
Udostępnił:
Maćkowiak Monika
(2021-06-07 12:38:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Maćkowiak Monika
(2021-06-29 14:01:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1190476