☰ Menu Prawe Menu ☰
WUP Poznań
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie Nr 17/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE NR 17/2021 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ogłasza nabór na stanowisko

podinspektora/inspektora w Wydziale Administracyjno-Technicznym

Liczba lub wymiar etatu: 1

Zatrudnienie – lipiec 2021r.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub
 • posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwa kraju, w którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonego dokumentem określonym w przepisach   o służbie cywilnej,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • umiejętność posługiwania się aktami prawnymi; w szczególności znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
 • umiejętność zbierania informacji i analizy danych,
 • zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i sprawnego jej wykorzystania w praktyce,
 • zdolność do prawidłowego i precyzyjnego formułowania pism urzędowych,
 • umiejętności interpersonalne: kultura osobista, komunikatywność, opanowanie, odporność na stres,
 • umiejętności w zakresie samodzielnego planowania i organizowania pracy własnej,
 • obsługa komputera, pakietu MS Office i poczty elektronicznej,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dodatkowo punktowane będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w administracji samorządowej.

Wymagania dodatkowe:

 • praktyczna  znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz prawa zamówień publicznych.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • wystawianie dokumentów związanych z przyjmowaniem, przekazywaniem, likwidacją, zmianą miejsc środków trwałych,
 • prowadzenie nadzoru i administrowanie majątkiem trwałym i wyposażeniem,
 • wycena rzeczowych składników majątku ujętych na arkuszach spisu z natury,
 • weryfikacja prawidłowości stanów polegająca na porównywaniu dokumentów wydrukowanych z systemu finansowo – księgowego KF z danymi Programu ST AGROBEX na dzień 31 grudnia danego roku rozliczeniowego,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania dotyczącego środków trwałych,
 • sprawdzanie i opisywanie faktur,
 • realizacja zakupów i usług na potrzeby Urzędu,
 • aktualizacja wykazu pracowników Urzędu wraz z numerami telefonów i pomieszczeń,
 • przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia na zakup materiałów i usług dla Urzędu,
 • praca w komisjach inwentaryzacyjnych,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z zakresu ochrony środowiska,
 • udział w pracach dotyczących wyposażenia nowych stanowisk pracy,
 • prowadzenie rejestru wydawania Komkart,
 • dbałość o prawidłową pracę firm serwisowych,
 • dokonywanie zakupów na potrzeby Urzędu zgodnie z zapotrzebowaniem,
 • wykonywanie innych czynności wskazanych przez przełożonych, stosownie do posiadanych kwalifikacji i umiejętności.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w pomieszczeniach budynku - bezpieczne warunki pracy,
 • ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości, w pomieszczeniu pracy odpowiednia szerokość dojść i przejść,
 • stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi,
 • szkodliwe warunki nie występują.

Dodatkowo informujemy, że:

 • Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej wup@wup.poznan.pl, telefonicznie pod numerem 61 846 38 19 lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej ochronadanych@wup.poznan.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.
 • Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
 • Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 26.06.1974r.  Kodeks pracy oraz przepisami Ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych. Dla danych nieobligatoryjnych podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z wyrażoną zgodą.
 • Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione publicznie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w związku z ogłoszeniem wyników naboru. Ponadto dane będą przekazane firmie prowadzącej ochronę mienia i pomieszczeń Urzędu oraz administratorowi budynku.
 • Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów, tj. przez okres 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono proces rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 • Do momentu rozstrzygnięcia naboru, wobec danych zebranych na podstawie zgody, ma Pani/ Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP na adres ochronadanych@wup.poznan.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskazać należy swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpisać „Nabór nr 17/2021 na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Administracyjno-Technicznym” lub listownie na adres Urzędu.
 • W zakresie publicznego udostepnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane odręcznie curriculum vitae,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia,
 • kserokopie świadectw pracy lub/i zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisana odręcznie klauzula o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z siedzibą ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV)
  w zakresie szerszym niż wynika z przepisów prawa podanych w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach naboru nr 17/2021 na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Administracyjno-Technicznym.
  Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP na adres ochronadanych@wup.poznan.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskażę swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpiszę „Nabór 17/2021 na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Administracyjno-Technicznym” lub listownie na adres Urzędu.
 • Kandydat, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, zobowiązany jest również do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów do dnia 23 czerwca 2021 r. (listownie, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej -podpisane elektronicznie poprzez profil zaufany, podpis elektroniczny) na adres:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań


z dopiskiem „Ogłoszenie  nr 17/2021 o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Administracyjno-Technicznym”
( decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Urzędu )

Dodatkowe informacje: Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://wup.poznan.ibip.pl/public/  oraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14.

 

 

Informacja o wynikach naboru nr 17/2021 z dnia 09.06.2021 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14 , 61-754 Poznań

Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego i zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko podinspektor/inspektor w Wydziale Administracyjno-Technicznym nie został dokonany wybór.

W związku z powyższym konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty.

Wytworzył:
Udostępnił:
Maćkowiak Monika
(2021-06-09 12:36:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Maćkowiak Monika
(2021-07-19 13:55:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1190476