☰ Menu Prawe Menu ☰
WUP Poznań
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie Nr 20/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE NR 20/2021 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ogłasza nabór na stanowisko

inspektora w Wydziale ds. Zamówień Publicznych

Liczba lub wymiar etatu: 1

Zatrudnienie – sierpień 2021r.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub
 • posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwa kraju, w którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe preferowane kierunki prawo lub administracja
 • minimum 3 – letni staż pracy,
 • znajomość przepisów prawa, niezbędnych do pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań na stanowisku, w tym:
  • ustawy Prawo zamówień publicznych, a także znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustawy,
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy Kodeks cywilny;
 • ukończone kursy lub studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 • umiejętność redagowania pism i dokumentów,
 • preferowane 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych (oprogramowania Microsoft Office: MS Word, MS Excel),
 • umiejętność podejmowania decyzji, negocjowania, pracy w zespole,
 • zorganizowanie miejsca pracy w sposób umożliwiający prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dyspozycjami,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych,

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w tym zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • udział w pracach komisji przetargowych w celu przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • dokonywanie analizy materiałów przygotowanych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi,
 • publikowanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych,
 • doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie, w tym bieżące śledzenie zmian przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych,
 • szacowanie wartości zamówienia publicznego w zakresie realizowanych zamówień,
 • prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień publicznych,
 • sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w pomieszczeniach budynku - bezpieczne warunki pracy,
 • ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości, w pomieszczeniu pracy odpowiednia szerokość dojść i przejść,
 • stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi,
 • szkodliwe warunki nie występują.

Dodatkowo informujemy, że:

 • Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej wup@wup.poznan.pl, telefonicznie pod numerem 61 846 38 19 lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej ochronadanych@wup.poznan.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.
 • Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
 • Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy oraz przepisami Ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych. Dla danych nieobligatoryjnych podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z wyrażoną zgodą.
 • Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione publicznie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w związku z ogłoszeniem wyników naboru. Ponadto dane będą przekazane firmie prowadzącej ochronę mienia i pomieszczeń Urzędu oraz administratorowi budynku.
 • Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów, tj. przez okres 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono proces rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 • Do momentu rozstrzygnięcia naboru, wobec danych zebranych na podstawie zgody, ma Pani/ Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP na adres ochronadanych@wup.poznan.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskazać należy swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpisać „Nabór nr 20/2021 na stanowisko inspektora w Wydziale ds. Zamówień Publicznych” lub listownie na adres Urzędu.
 • W zakresie publicznego udostepnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane odręcznie curriculum vitae,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia,
 • kserokopie świadectw pracy lub/i zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisana odręcznie klauzula o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z siedzibą ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV)
  w zakresie szerszym niż wynika z przepisów prawa podanych w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach naboru nr 20/2021 na stanowisko inspektora
  w Wydziale ds. Zamówień Publicznych.
  Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP na adres ochronadanych@wup.poznan.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskażę swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpiszę „Nabór 20/2021 na stanowisko inspektora w Wydziale ds. Zamówień Publicznych” lub listownie na adres Urzędu.
 • Kandydat, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, zobowiązany jest również do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów do dnia 30 czerwca 2021 r. (listownie, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej -podpisane elektronicznie poprzez profil zaufany, podpis elektroniczny) na adres:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

z dopiskiem „Ogłoszenie nr 20/2021 o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale ds. Zamówień Publicznych”
( decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Urzędu )

Dodatkowe informacje: Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://wup.poznan.ibip.pl/public/ oraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14.

 

Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów do naboru z dnia 14.06.2021r.  
   na stanowisko inspektora w Wydziale ds. Zamówień Publicznych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14 , 61-754 Poznań

Informujemy, że termin składania dokumentów do naboru na stanowisko inspektora w Wydziale ds. Zamówień Publicznych został wydłużony do dnia 16 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu Urzędu).                                                                 

Pozostałe warunki podane w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

 

Informacja o braku rozstrzygnięcia naboru z dnia 14.06.2021 r. na stanowisko inspektora w Wydziale ds. Zamówień Publicznych –                             
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14 , 61-754 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora w Wydziale ds. Zamówień Publicznych nabór nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie: Przyczyną nierozstrzygnięcia naboru na powyższe stanowisko jest brak złożonych ofert.

Wytworzył:
Udostępnił:
Maćkowiak Monika
(2021-06-14 13:45:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Maćkowiak Monika
(2021-07-19 13:52:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1190476