☰ Menu Prawe Menu ☰
WUP Poznań
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 16.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie Nr 21/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE NR 21/2021 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ogłasza nabór na stanowisko

audytora wewnętrznego – Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Liczba stanowisk – 1  wymiar etatu: niepełny/pełny

Zatrudnienie – sierpień 2021r.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub
 • posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwa kraju, w którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonego dokumentem określonym w przepisach   o służbie cywilnej,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • kwalifikacje zawodowe wymagane do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assesment (CCSA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Charatered Financial Analyst (CFA), lub
 • złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisja Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 • dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa powyżej, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu, związanych z:
 • przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
 • realizacją  czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi  z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w Ustawie z dnia
  16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.);
 • nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w Ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2019 r. poz. 489).
 • rzetelność i odpowiedzialność,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • zdolności analityczne,
 • samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wymagania dodatkowe:

 • minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu wewnętrznego lub nadzorowania czy wykonywania czynności kontrolnych w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu m.in. ustawy o pracownikach samorządowych, o rachunkowości oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych – Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Ministra rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. poz. 28);

Główne obowiązki:

 • zadania określone w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 506);
 • prowadzenie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu systematycznej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej poprzez realizacje zadań audytowych zapewniających i doradczych,
 • świadczenie działalności doradczej na rzecz Dyrektora, Wicedyrektorów oraz Kierownictwa Urzędu,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających stopień wdrożenia zaleceń z realizacji zadań audytowych,
 • przeprowadzanie audytu „poza rocznym planem audytu”, w uzasadnionych przypadkach i na polecenie Dyrektora Urzędu,
 • opracowywanie zgodnie z obowiązującymi terminami rocznych planów audytu wewnętrznego w porozumieniu z Dyrektorem Urzędu, w oparciu o przeprowadzoną i udokumentowaną analizę ryzyka,
 • opracowywanie Rocznych planów działalności dla komórki audytu wewnętrznego, a także sprawozdań z ich realizacji,
 • opracowywanie szczegółowych programów zadań audytowych,
 • opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań audytu, zgodnie z obowiązującymi terminami,
 • współpraca z innymi służbami kontrolnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • prowadzenie akt audytu oraz innej dokumentacji wynikającej z funkcjonowania komórki,
 • współpraca z kierownictwem Urzędu w zakresie analizy, oceny i zarządzania ryzykiem,
 • wykonywanie zadań w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz wytyczne w zakresie audytu wewnętrznego, a także obowiązujące Standardy,
 • wykonywanie czynności organizacyjnych i administracyjnych związanych ze sprawnym działaniem komórki audytu wewnętrznego,
 • opracowywanie i aktualizacja Procedur audytu wewnętrznego.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w pomieszczeniach budynku - bezpieczne warunki pracy,
 • ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości, w pomieszczeniu pracy odpowiednia szerokość dojść i przejść,
 • stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi,
 • szkodliwe warunki nie występują.

Dodatkowo informujemy, że:

 • Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej wup@wup.poznan.pl, telefonicznie pod numerem 61 846 38 19 lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej ochronadanych@wup.poznan.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.
 • Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
 • Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 26.06.1974r.  Kodeks pracy oraz przepisami Ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych. Dla danych nieobligatoryjnych podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z wyrażoną zgodą.
 • Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione publicznie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w związku z ogłoszeniem wyników naboru. Ponadto dane będą przekazane firmie prowadzącej ochronę mienia i pomieszczeń Urzędu oraz administratorowi budynku.
 • Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów, tj. przez okres 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono proces rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 • Do momentu rozstrzygnięcia naboru, wobec danych zebranych na podstawie zgody, ma Pani/ Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP na adres ochronadanych@wup.poznan.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskazać należy swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpisać „Nabór nr 21/2021 na stanowisko audytora wewnętrznego – Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego” lub listownie na adres Urzędu.
 • W zakresie publicznego udostepnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane odręcznie curriculum vitae,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia i nabytych uprawnień,
 • kserokopie świadectw pracy lub/i zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisana odręcznie klauzula o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z siedzibą ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV)
  w zakresie szerszym niż wynika z przepisów prawa podanych w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach naboru nr 21/2021 na stanowisko audytora wewnętrznego – Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.
  Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP na adres ochronadanych@wup.poznan.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskażę swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpiszę „Nabór 21/2021 na stanowisko audytora wewnętrznego – Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego ” lub listownie na adres Urzędu.
 • Kandydat, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, zobowiązany jest również do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów do dnia 07 lipca 2021 r. (listownie, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej -podpisane elektronicznie poprzez profil zaufany, podpis elektroniczny) na adres:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

z dopiskiem „Ogłoszenie  nr 21/2021 o naborze na stanowisko audytora wewnętrznego – Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego.”
(decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Urzędu)

Dodatkowe informacje: Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://wup.poznan.ibip.pl/public/  oraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14.

 

Informacja o wynikach naboru zgodnie
z Ogłoszeniem nr 21/2021 z dnia 24.06.2021 r.  
   na stanowisko audytora wewnętrznego – Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14 , 61-754 Poznań

Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego i zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko audytora wewnętrznego – Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego wybrana została:

Pani Monika Jankowska  zam. Puszczykowo

Uzasadnienie: Pani Monika Jankowska spełniła wymagania formalne i merytoryczne opisane w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się znajomością przepisów i zagadnień pozwalających na realizację zadań na opisanym stanowisku pracy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Maćkowiak Monika
(2021-06-24 12:18:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Maćkowiak Monika
(2021-07-27 13:09:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1190476