☰ Menu Prawe Menu ☰
WUP Poznań
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OGŁOSZENIE NR 25/2021 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

OGŁOSZENIE NR 25/2021 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ogłasza nabór na stanowisko

podinspektora w Wydziale Kontroli EFS

Liczba lub wymiar etatu: 4 etaty

Zatrudnienie – sierpień/wrzesień 2021

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub
 • posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwa kraju, w którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonego dokumentem określonym w przepisach   o służbie cywilnej,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • znajomość zagadnień związanych z Europejskim Funduszem Społecznym,
 • znajomość ustawodawstwa krajowego i unijnego dotyczącego realizacji WRPO 2014-2020 pod kątem kontroli projektów,
 • obsługa komputera MS Office i poczty elektronicznej
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • odpowiedzialność,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kontrolą projektów unijnych będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • otwartość i własna inicjatywa w rozwiązywaniu bieżących problemów,
 • wiedza z zakresu kontroli, finansów i prawa,
 • rzetelność, skrupulatność, dokładność,

Główne obowiązki:

 • przeprowadzanie kontroli na miejscu mających na celu sprawdzenie stopnia wykorzystania środków w ramach WRPO 2014-2020,
 • przeprowadzenie kontroli 100% wydatków w ramach projektów realizowanych przez podmioty znajdujące się w rejestrze podmiotów wątpliwych w ramach WRPO 2014-2020
 • opracowywanie informacji pokontrolnych,
 • wykrywanie nieprawidłowości w realizacji projektów,
 • wprowadzanie danych do SL2014 w przypadku WRPO 2014-2020,
 • stosowanie się do obowiązujących wzorów formularzy i dokumentów,
 • udział w szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje, samokształcenie, przekazywanie pozyskanych informacji pozostałym pracownikom,
 • analiza specjalistycznej literatury i rozwijanie metod pracy,
 • stosowanie aktualnych Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Zastępcę Kierownika Wydziału lub Kierownika Wydziału.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w przeważającej części w terenie – bezpośredni kontakt z beneficjentami,
 • w pozostałej części praca w pomieszczeniach budynku - bezpieczne warunki pracy,
 • ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości, w pomieszczeniu pracy odpowiednia szerokość dojść i przejść,
 • stanowisko pracy związane jest pracą przy komputerze,
 • szkodliwe warunki nie występują.

Dodatkowo informujemy, że:

 • Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej wup@wup.poznan.pl, telefonicznie pod numerem 61 846 38 19 lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej ochronadanych@wup.poznan.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.
 • Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
 • Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  Kodeks pracy oraz przepisami Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Dla danych nieobligatoryjnych podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z wyrażoną zgodą.
 • Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione publicznie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w związku z ogłoszeniem wyników rekrutacji. Ponadto dane będą przekazane firmie prowadzącej ochronę mienia i pomieszczeń Urzędu oraz administratorowi budynku.
 • Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów, tj. przez okres 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono proces rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 • Do momentu rozstrzygnięcia naboru, wobec danych zebranych na podstawie zgody, ma Pani/ Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP na adres ochronadanych@wup.poznan.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskazać należy swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpisać „Nabór nr 25/2021 na stanowisko podinspektora w Wydziale Kontroli EFS” lub listownie na adres Urzędu.
 • W zakresie publicznego udostepnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane odręcznie curriculum vitae,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia,
 • kserokopie świadectw pracy lub/i zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisana odręcznie klauzula o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z siedzibą ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV)
  w zakresie szerszym niż wynika z przepisów prawa podanych w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach naboru nr 25/2021 na stanowisko podinspektora w Wydziale Kontroli EFS.
  Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP na adres ochronadanych@wup.poznan.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskażę swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpiszę „Nabór 25/2021 na stanowisko podinspektora w Wydziale Kontroli EFS” lub listownie na adres Urzędu.
 • Kandydat, który posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zobowiązany
  jest również do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów do dnia 30 lipca 2021 r. (listownie, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej – podpisane elektronicznie poprzez profil zaufany, podpis elektroniczny) na adres:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
lub
wup@wup.poznan.pl

z dopiskiem „Ogłoszenie  nr 25/2021 o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Kontroli EFS”
( decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Urzędu )

Dodatkowe informacje: Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://wup.poznan.ibip.pl/public/  oraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14.

 

 

Informacja o wynikach naboru Nr 25/2021 z dnia 05.07.2021 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14 , 61-754 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego i zakończenia procedury naboru na 4 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Kontroli EFS wybrani zostali:

 

- Pan Tomasz Szydłowski zamieszkały w Poznaniu

Uzasadnienie:

Pan Tomasz Szydłowski spełnił kryteria formalne i merytoryczne opisane w ogłoszeniu
o naborze, a ponadto wykazał się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na opisanym stanowisku pracy.

 

- Pan Filip Grzesiak zamieszkały w Poznaniu

Uzasadnienie:

Pan Filip Grzesiak spełnił wymagania formalne i merytoryczne opisane w ogłoszeniu
o naborze, a ponadto wykazał się znajomością zagadnień niezbędnych do wykonywania zadań na opisanym stanowisku pracy.

 

- Pan Przemysław Madaliński zamieszkały w Poznaniu

Uzasadnienie:

Pan Przemysław Madaliński spełnił wymagania formalne i merytoryczne opisane
w ogłoszeniu o naborze, wykazał się znajomością przepisów, a posiadana wiedza oraz doświadczenie zawodowe wymienionego umożliwią sprawną realizację zadań na opisanym stanowisku pracy. 

 

- Pan Michał Jan Kosicki zamieszkały w Poznaniu

Uzasadnienie:

Pan Michał Jan Kosicki spełnił wymagania formalne i merytoryczne opisane w ogłoszeniu
o naborze, wykazał się znajomością zagadnień oraz przygotowaniem merytorycznym, które pozwoli na realizację zdań wynikających z opisanego stanowiska pracy.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Maćkowiak Monika
(2021-07-05 14:25:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Maćkowiak Monika
(2021-08-12 14:47:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1190476