☰ Menu Prawe Menu ☰
WUP Poznań
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie Nr 27/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.

OGŁOSZENIE  NR 27/2021 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ogłasza nabór na stanowisko

podinspektora/inspektora w Wydziale ds. Dochodzenia Zwrotu Należności FGŚP

Liczba lub wymiar etatu: 1

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub
 • posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwa kraju, w którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonego dokumentem określonym w przepisach   o służbie cywilnej,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: ekonomia, prawo, administracja publiczna,
 • umiejętność zbierania informacji i analizy danych,
 • zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i sprawnego jej wykorzystania w praktyce,
 • zdolność do prawidłowego i precyzyjnego formułowania pism urzędowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, zorientowanie na rezultaty pracy,
 • bardzo dobra obsługa komputera, MS Office i poczty elektronicznej,
 • umiejętności interpersonalne niezbędne w kontakcie z dłużnikami: kultura osobista, komunikatywność, opanowanie, odporność na stres, stanowczość.

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność, samodzielność
 • terminowość, systematyczność, rzetelność, dokładność,
 • kreatywność i inicjatywa w rozwiązywaniu bieżących problemów,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowo punktowane:

 • znajomość zagadnień związanych z procesem windykacji,
 • doświadczenie w zakresie dochodzenia zwrotu należności o charakterze cywilnoprawnym w oparciu o przepisy prawa cywilnego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Główne obowiązki:

 • wzywanie dłużników do zwrotu należności,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wniesienia pozwów o zapłatę,
 • przygotowanie wniosków o: wszczęcie egzekucji, wpis hipoteki, wydanie kolejnych tytułów wykonawczych, nadanie klauzuli wykonalności na osoby trzecie,
 • bieżące monitorowanie etapu prowadzonych spraw windykacyjnych w zakresie systematycznego pozyskiwania informacji o efektach działań podejmowanych przez odrębne organy (sąd, komornik, syndyk, likwidator),
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania organów sądowych i egzekucyjnych,
 • analiza rachunkowa planów podziału sum uzyskanych w egzekucji/ upadłości,
 • weryfikacja Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz akt postępowań upadłościowych i rejestrowych prowadzonych przez sądy dla dłużników,
 • zbieranie danych o dłużniku od innych urzędów i centralnych rejestrów,
 • udzielanie dłużnikom informacji o zasadach zwrotu należności i przygotowanie wniosków o udzielenie ulgi w spłacie (rozłożenie na raty/ odroczenie/ umorzenie),
 • analiza dokumentacji finansowej i majątkowej dłużników pod kątem ustalenia możliwości płatniczych,
 • stała współpraca z radcami prawnymi przy wytyczaniu dalszych kierunków działań windykacyjnych,
 • nadzorowanie terminów spłat należności i dyscyplinowanie dłużników w przypadku opóźnień w spłacie,
 • naliczanie i obciążanie odsetkami ustawowymi za nieterminowe spłaty należności,
 • rozliczanie wpłat należności tytułem spłaty należności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  wynosił co najmniej  6%.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w pomieszczeniach budynku - bezpieczne warunki pracy,
 • ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości, w pomieszczeniu pracy odpowiednia szerokość dojść i przejść,
 • stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi,
 • szkodliwe warunki nie występują.

Dodatkowo informujemy, że:

 • Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej wup@wup.poznan.pl, telefonicznie pod numerem 61 846 38 19 lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej ochronadanych@wup.poznan.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.
 • Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
 • Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 26.06.1974 r.  Kodeks pracy oraz przepisami Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. Dla danych nieobligatoryjnych podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z wyrażoną zgodą.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione publicznie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w związku z ogłoszeniem wyników rekrutacji. Ponadto dane będą przekazane firmie prowadzącej ochronę mienia i pomieszczeń Urzędu oraz administratorowi budynku.
 • Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów, tj. przez okres 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono proces rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 • Do momentu rozstrzygnięcia naboru, wobec danych zebranych na podstawie zgody, ma Pani/ Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP na adres ochronadanych@wup.poznan.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskazać należy swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpisać „Nabór nr 27/2021 na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale ds. Dochodzenia Zwrotu Należności FGŚP ” lub listownie na adres Urzędu.
 • W zakresie publicznego udostepnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane odręcznie curriculum vitae,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia,
 • kserokopie świadectw pracy lub/i zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisana odręcznie klauzula o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z siedzibą ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV) w zakresie szerszym niż wynika z przepisów prawa podanych w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach naboru nr 27/2021 na stanowisko podinspektora/inspektora
  w Wydziale ds. Dochodzenia Zwrotu Należności FGŚP.
  Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP na adres ochronadanych@wup.poznan.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskażę swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpiszę „Nabór 27/2021 na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale ds. Dochodzenia Zwrotu Należności FGŚP” lub listownie na adres Urzędu.
 • kandydat, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, zobowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów do dnia  03 sierpnia 2021 r. na adres:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

z dopiskiem „Ogłoszenie nr 27/2021  o naborze na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale ds. Dochodzenia Zwrotu Należności FGŚP”
( decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Urzędu )

Dodatkowe informacje: Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://wup.poznan.ibip.pl/public/  oraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14.

 

Informacja o braku rozstrzygnięcia naboru zgodnie
z Ogłoszeniem
nr 27/2021 z dnia 20.07.2021 r.  
   na stanowisko podinspektora/inspektora
w Wydziale ds. Dochodzenia Zwrotu Należności FGŚP
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14 , 61-754 Poznań

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale ds. Dochodzenia Zwrotu Należności FGŚP, nabór nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie: Przyczyną nierozstrzygnięcia naboru na powyższe stanowisko jest brak złożonych ofert. 

Wytworzył:
Udostępnił:
Maćkowiak Monika
(2021-07-21 07:45:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Maćkowiak Monika
(2021-08-05 07:59:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1190476