☰ Menu Prawe Menu ☰
WUP Poznań
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 16.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie Nr 32/2021 z dnia 23 lipca 2021 r.

OGŁOSZENIE NR 32/2021 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

ogłasza nabór na stanowisko

doradcy zawodowego stażysty/doradcy zawodowego

w Oddziale Zamiejscowym w Kaliszu, ul. Serbinowska 5

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

zatrudnienie – sierpień 2021

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub
 • posiadanie obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwa kraju,
  w którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP oraz posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonego dokumentem określonym
  w przepisach   o służbie cywilnej,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe – preferowane: doradztwo zawodowe, socjologia, psychologia, pedagogika,
 • dodatkowo punktowane doświadczenie w pracy w zakresie poradnictwa zawodowego, punkt za każdy przepracowany rok na ww. stanowisku, dodatkowo punktowane nie więcej niż 5 lat,
 • duże umiejętności interpersonalne – umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z klientem indywidualnym oraz umiejętności w zakresie prowadzenia spotkań grupowych;

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętności w zakresie samodzielnego planowania i organizowania pracy własnej,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • umiejętności ułatwiające sporządzanie analiz i sprawozdań (dokładność, analityczne myślenie),
 • umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia szkoleń (przygotowywanie prezentacji, obsługa sprzętu multimedialnego),
 • umiejętność poprawnego redagowania tekstów w języku polskim, obsługa komputera w zakresie MS Office, poczty elektronicznej i innych urządzeń niezbędnych
  do realizacji zadań.

Główne obowiązki:

 • świadczenie usług w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego, poprzez prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grupowego dla bezrobotnych
  i poszukujących pracy, współorganizowanie i prowadzenie zajęć grupowych dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych z zakresu autoprezentacji
  i aktywnych form poszukiwania pracy,
 • popularyzacja usług świadczonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej wśród społeczności na terenie subregionu kaliskiego poprzez opracowywanie ulotek i plakatów promocyjnych i ich rozpowszechnianie na terenie szkół i instytucji publicznych oraz wśród pracodawców i innych partnerów zewnętrznych,
 • współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie poradnictwa zawodowego, w tym
  z OHP i ze szkolnymi doradcami zawodowymi,
 • współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, szkołami i instytucjami szkoleniowymi,
 • szkolenie kadry z powiatowych urzędów pracy z subregionu kaliskiego,
 • udzielanie porad i informacji zawodowych zdalnie, poprzez wykorzystanie łączy telekomunikacyjnych i internetowych,
 • wypełnianie na bieżąco i ewidencjonowanie kart usług doradczych,
 • prowadzenie na bieżąco rejestru klientów korzystających z usług indywidualnych
  i grupowych oraz rejestru informacji zawodowych indywidualnych i grupowych,
 • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat zagranicznych rynków pracy,
 • udzielanie pomocy klientom w dostępie do aktualnych i wiarygodnych ofert pracy,
 • udzielanie pomocy klientom w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz
  w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • opracowywanie i aktualizowanie zasobów informacji zawodowej,
 • obsługa ZIELONEJ LINII,
 • sporządzanie okresowych informacji, sprawozdań i analiz z zakresu poradnictwa zawodowego,
 • opracowywanie i wykonywanie pomocy do prowadzenia zajęć,   ćwiczeń, prezentacji multimedialnych itp.,
 • obsługiwanie sprzętu audiowizualnego, zestawów multimedialnych
  i tablicy interaktywnej zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
 • prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, w tym:
 • sporządzanie dokumentów PD U1, PD U2, PD U3 i innych dla osób poszukujących pracy w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii,
 • sporządzanie dokumentów SED w odpowiedzi na wniosek instytucji właściwych,
 • sporządzanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania dokumentu potwierdzającego zatrudnienie/ ubezpieczenie/ pracę na własny rachunek
  z zagranicznej instytucji właściwej,
 • prowadzenie zleconych spraw z zakresu dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń dla bezrobotnych i wystawianie dokumentów SED R017 i R018 oraz udzielanie instytucjom zagranicznym informacji dodatkowych o bezrobotnych
  na SED H006,
 • przygotowanie i weryfikacja dokumentacji dotyczącej zwrotów zasiłków wypłacanych na podstawie zatrudnienia za granicą,
 • wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych po okresie zatrudnienia za granicą,
 • prowadzenie sprawozdawczości związanej z zabezpieczeniem społecznym,
 • sprawdzanie poprawności wydanych decyzji,
 • przekazywanie odwołania w sprawie wydanej decyzji lub odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych wraz z dokumentami do MRiPS,
 • sporządzanie comiesięcznych informacji sprawozdawczych na potrzeby WUP,
 • prowadzenie bazy danych o osobach korzystających ze świadczeń
  w ramach systemu zabezpieczenia społecznego,
 • prowadzenie dokumentacji w systemie VIATOR,
 • segregowanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
 • kontrola agencji zatrudnienia działających na terenie subregionu kaliskiego i jej dokumentowanie,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora i Wicedyrektora WUP, Dyrektora Oddziału Zamiejscowego w ramach posiadanych kwalifikacji i powierzonych obowiązków,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów dotyczących wykonywanych czynności,
 • przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
 • znajomość obowiązujących przepisów prawnych, regulujących tryb postępowania
  na powierzonym stanowisku pracy,
 • sumienne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań,
 • przestrzeganie drogi służbowej,
 • przestrzeganie regulaminów, instrukcji i innych regulacji obowiązujących w Urzędzie,
 • przestrzeganie porządku, dyscypliny pracy, zasad bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • przestrzeganie procedur ograniczających prawdopodobieństwo zarażenia się SARS-CoV-2 w miejscu pracy,
 • zorganizowanie miejsca pracy w sposób umożliwiający prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  i dyspozycjami,
 • dbałość o powierzone mienie,
 • zgłaszanie zauważonych awarii i nieprawidłowości w budynku i na jego terenie,
 • zgłaszanie uwag do poleceń służbowych sprzecznych z prawem, godzących w interes społeczny albo zawierających znamiona pomyłki.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w pomieszczeniach budynku - bezpieczne warunki pracy,
 • ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości, w pomieszczeniu pracy odpowiednia szerokość dojść i przejść,
 • stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi,
 • szkodliwe warunki nie występują.

Dodatkowo informujemy, że:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej wup@wup.poznan.pl, telefonicznie pod numerem 61 846 38 19 lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej ochronadanych@wup.poznan.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z przepisami Ustawy z dnia 26.06.1974r.  Kodeks pracy oraz przepisami Ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych. Dla danych nieobligatoryjnych podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku
z wyrażoną zgodą.

Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione publicznie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w związku z ogłoszeniem wyników naboru. Ponadto dane będą przekazane firmie prowadzącej ochronę mienia
i pomieszczeń Urzędu oraz administratorowi budynku.

Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów, tj. przez okres 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego,
w którym przeprowadzono proces rekrutacji.

Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.

       Do momentu rozstrzygnięcia naboru, wobec danych zebranych na podstawie zgody,
ma Pani/ Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać    poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP na adres ochronadanych@wup.poznan.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskazać należy swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpisać „Nabór nr 32/2021 na stanowisko doradcy zawodowego stażysty/doradcy zawodowego inspektora w  Oddziale Zamiejscowym w Kaliszu, ul. Serbinowska 5” lub listownie na adres Urzędu.

W zakresie publicznego udostepnienia danych przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.

Wymagane dokumenty:

 • podpisane odręcznie curriculum vitae,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia,
 • kserokopie świadectw pracy lub/i zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane odręcznie oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisana odręcznie klauzula o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z siedzibą ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV)
  w zakresie szerszym niż wynika z przepisów prawa podanych w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach naboru nr 32/2021 na stanowisko doradcy zawodowego stażysty/doradcy zawodowego inspektora w  Oddziale Zamiejscowym w Kaliszu,
  ul. Serbinowska 5.

Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP na adres ochronadanych@wup.poznan.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskażę swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpiszę „Nabór nr 32/2021 na stanowisko doradcy zawodowego stażysty/doradcy zawodowego inspektora w  Oddziale Zamiejscowym w Kaliszu, ul. Serbinowska 5” lub listownie
na adres Urzędu.

 • Kandydat, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, zobowiązany jest również do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów do dnia 06 sierpnia 2021 r. (listownie, osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej -podpisane elektronicznie poprzez profil zaufany, podpis elektroniczny) na adres:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

ul. Szyperska 14

61-754 Poznań

z dopiskiem „Ogłoszenie  nr 32/2021 o naborze na stanowisko doradcy zawodowego stażysty/doradcy zawodowego w Oddziale Zamiejscowym w Kaliszu, ul. Serbinowska 5 ”

( decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Urzędu )

 

Dodatkowe informacje: Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://wup.poznan.ibip.pl/public/  oraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy   w Poznaniu, ul. Szyperska 14

 

Informacja o wynikach naboru nr 32/2021 z dnia 23.07.2021 r.
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14 , 61-754 Poznań

Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego i zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko doradcy zawodowego stażysty/doradcy zawodowego w Oddziale Zamiejscowym w Kaliszu wybrana została:

Pani Magdalena Fudała zamieszkała w Kaliszu

Uzasadnienie: Pani Magdalena Fudała spełniła kryteria formalne i merytoryczne opisane w ogłoszeniu o naborze, a ponadto wykazała się znajomością zagadnień niezbędnych do wykonywania zadań na opisanym stanowisku pracy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Maćkowiak Monika
(2021-07-23 14:36:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Maćkowiak Monika
(2021-09-03 14:13:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1190476