Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-20.

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu posiada następujące ułatwienia:

 • przyjazny i intuicyjny wygląd
 • dostosowanie wielkości czcionki do indywidualnych potrzeb
 • podwyższony kontrast
 • mapa witryny
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych
 • publikacja oryginalnych dokumentów 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Aplikacje mobilne

Serwis BIP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej.
Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Maćkowiak, wup@wup.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 846 38 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. foukus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

 

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań:

Do budynku można dostać się windą przez parking, lub platformą przyschodową, bezpośrednio na poziom WUP. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia Urzędu. W budynku jest winda. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku, na drodze publicznej wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, a na parkingu podziemnym Urzędu znajdują się dwa dodatkowe miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy jest pętla indukcyjna. W budynku znajduje się jedno oznaczenie w alfabecie brajla. Nie ma druku (napisów) powiększonego dla osób niedowidzących i słabowidzących. Wewnątrz budynku jest oznaczenie kontrastowe. Aktualnie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Jest możliwy kontakt z pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowych zwrotów przydatnych w komunikacji z osobami głuchymi. Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy osoby przybranej, która skończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie.

Oddział Zamiejscowy w Kaliszu - u. Serbinowska 5, 62-800 Kalisz

W odległości ok. 20 metrów do wejścia do budynki wyznaczone jest oznaczone miejsce parkingowe dla pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzi wejście od ulicy Serbinowskiej. Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków dla osób z niepełnosprawnością ruchową kończyn dolnych. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko hol. Pomieszczenia urzędu znajdują się na I piętrze. W budynku nie ma windy umożliwiającej przemieszczenie się osób poruszających się na wózku. W budynku na parterze nie ma toalety wyznaczonej dla osób z niepełnosprawnościami. Toalety przygotowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajdują się na I piętrze na terenie Urzędu. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille-a. Nie ma także napisów celowo powiększonych dla osób słabowidzących i niewidzących. Nie ma też oznaczenia kontrastowego. Aktualnie w Urzędzie nie można skorzystać z usług tłumacza polskiego języka migowego. Istnieje jednak możliwość skorzystania z pomocy osoby przybranej, która skończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie.

Oddział Zamiejscowy w Koninie - ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin:

Budynek czterokondygnacyjny zlokalizowany jest przy ul. Zakładowej 4 w Koninie. Budynek wyposażony w trzy wejścia. Dla osób niepełnosprawnych dostosowane jest wejście (rampa podjazdowa dla wózków inwalidzkich) od ul. Zakładowej. Przed budynkiem wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych na wszystkich czterech kondygnacjach. W budynku wydzielona została toaleta dla osób niepełnosprawnych na I piętrze (pomieszczenie zamykane z informacją o miejscu zdeponowania klucza ? w pomieszczeniu biurowym obok). Na parterze budynku (w sali obsługi petenta znajduje się informacja o lokalizacji toalety dla osób niepełnosprawnych). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille?a. Nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. Aktualnie w Urzędzie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Istnieje jednak możliwość skorzystania z pomocy osoby przybranej, która skończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie.

Oddział Zamiejscowy w Lesznie - ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno:

Pomieszczenia urzędu znajdują się na I piętrze. Do budynku prowadzi wejście dla niepełnosprawnych od ulicy Śniadeckich - do wejścia A Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie, gdzie prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Dla osób na wózkach dostępne są w budynku tylko pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest dostępna tylko na parterze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. Aktualnie w Urzędzie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Istnieje jednak możliwość skorzystania z pomocy osoby przybranej, która skończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie.

Oddział Zamiejscowy w Pile - al. Niepodległości 24, 64-920 Piła:

Do budynku prowadzi jedno wejście główne po schodach, które znajduje się w odległości ok 7 m od przystanku autobusowego MZK, z którego swobodnie chodnikiem może dojechać osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim.
Ponadto budynek ma przystosowany podjazd dla osób niepełnosprawnych, który bezpośrednio prowadzi do głównego wejścia i punktu informacyjnego znajdującego się w korytarzu na parterze. W punkcie informacyjnym istnieje możliwość uzyskania informacji i pomocy, a także skontaktowania się z pracownikiem merytorycznym w celu obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Brak również toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada parkingu ogólnodostępnego. W sąsiadującej posiadłości w odległości ok. 2,5 metrów znajduje się parking i jest przystosowane jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych . Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.
Aktualnie w Urzędzie nie można skorzystać z usług tłumacza polskiego języka migowego. Istnieje jednak możliwość skorzystania z pomocy osoby przybranej, która skończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

 

Kontakt z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu

Z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu można kontaktować się osobiście w jego siedzibie w godzinach 7:30-15:30 lub poprzez:

 • korespondencję tradycyjną na adres: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
 • rozmowy telefoniczne pod numerem: 61 846 38 19 (numer telefonu do sekretariatu urzędu, pozostałe dane teleadresowe są dostępne tutaj)
 • przesłanie wiadomości tekstowej, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS (numer telefonu do koordynatora ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 607 652 306)
 • przesyłanie faksów pod numer: 61 846 38 20
 • pocztę elektroniczną na adres: wup@wup.poznan.pl
 • elektroniczna skrzynkę podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • internetowy komunikator Zoom

Informacja o Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu w tekście łatwym do czytania_ETR

Koordynator ds. dostępności w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Elżbieta Soroka - Ratajczak
adres do korespondencji: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
telefon: 61 846 38 27, 607 652 306
e-mail: e.soroka@wup.poznan.pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Maćkowiak Monika
(2020-08-13 12:47:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Maćkowiak Monika
(2021-08-12 11:58:10)