☰ Menu Prawe Menu ☰
WUP Poznań
herb wojewodztwa wielkopolskiego

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Misja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu kreuje politykę rynku pracy w regionie poprzez profesjonalne i skuteczne działania, zwiększające szanse na zatrudnienie mieszkańców. Realizuje swoje zadania poprzez inicjowanie rozwiązań stymulujących równowagę na rynku pracy oraz dokonuje ocen sytuacji poprzez badanie i monitorowanie lokalnych rynków pracy. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu prowadzą do zaspokajania potrzeb zarówno pracodawców, jak i pracowników na wielkopolskim rynku pracy. W celu uzyskania satysfakcji klientów Urzędu, nasze działania realizujemy w sposób transparentny, w oparciu o najlepsze praktyki, dbając o normy i etykę postępowania

Zarządzenie Nr 66/2019

 

Deklaracja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakresie przeciwdziałania przejawom nadużyć finansowych, korupcji oraz konfliktu interesów

Adres i kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
tel: 61 846 38 19
fax: 61 846 38 20
email: wup@wup.poznan.pl

Wydział ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
tel.: 61 827 08 10
fax: 61 827 08 26
e-mail: poznan@fgsp.gov.pl

Informacje w sprawie wniosków o wypłatę świadczeń z FGŚP można uzyskać pod telefonem:
61 82 70 819
61 82 70 820
61 82 70 821

adres do korespondencji:
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku ze złożonym przez Panią/Pana pismem i związanym z tym przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych, zawartych w przedłożonej korespondencji, jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej wup@wup.poznan.pl, telefonicznie pod numerem 61 846 38 19 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej ochronadanych@wup.poznan.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
 3. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu zakwalifikowania sprawy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, prowadzenia dalszej korespondencji Urzędu oraz w celu archiwalnym, a przetwarzanie odbywa się:
  • w przypadku korespondencji prowadzonej na podstawie przepisów KPA na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • w przypadku pozostałej korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO.
 4. Pani/ Pana dane mogą być na podstawie art. 65 KPA przekazane instytucji właściwej do rozpatrzenia sprawy. Dane mogą być również przekazane kurierom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane będą przechowywane przez okres 2 lat, a jeżeli będą stanowiły akta sprawy, będą przechowywane zgodnie z okresem archiwizacji w zależności od prowadzonej sprawy zgodnie z obowiązującą w WUP w Poznaniu Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w ust. 3 lit b przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną sytuacją.
 8. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich uniemożliwi prowadzenie dalszej korespondencji.
Wytworzył:
Monika Figacz
Udostępnił:
Maćkowiak Monika
(2003-07-11 10:14:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Maćkowiak Monika
(2021-09-17 10:49:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 574864