☰ Menu Prawe Menu ☰
WUP Poznań
herb wojewodztwa wielkopolskiego

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.).

1. Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek zainteresowanego, z zastosowaniem poniższych zasad:

 • udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
 • jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi,
 • udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje Urząd to uniemożliwiają.

3. Wniosek o udzielenie informacji publicznej można złożyć:

 • osobiście w Urzędzie,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wup@wup.poznan.pl,
 • za pomocą platformy e-PUAP,
 • za pośrednictwem faksu na numer: 61 846 38 20
 • poczty tradycyjnej, na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

4. Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

 • prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
 • odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej;
 • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust. 1).

Wzór wniosku (*docx)

Klauzula Informacyjna (*docx)

Wytworzył:
Udostępnił:
Maćkowiak Monika
(2015-03-23 10:57:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Maćkowiak Monika
(2019-05-09 12:45:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 574864