☰ Menu Prawe Menu ☰
WUP Poznań
herb wojewodztwa wielkopolskiego

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w rekrutacjach prowadzanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej wup@wup.poznan.pl, telefonicznie pod numerem 61 846 38 19 lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.
  2. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej ochronadanych@wup.poznan.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
  3. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 26.06.1974r.  Kodeks pracy oraz przepisami Ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych. Dla danych nieobligatoryjnych podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z wyrażoną zgodą.
  4. Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione publicznie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w związku z ogłoszeniem wyników konkursu, dodatkowo dane mogą być udostępnione na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej. Ponadto dane będą przekazane firmie prowadzącej ochronę mienia i pomieszczeń Urzędu oraz administratorowi budynku.
  5. Dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów, tj. przez okres 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono proces rekrutacji, a w przypadku dokumentów aplikacyjnych przez okres 3 miesięcy.
  6. Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.
  7. Wobec danych zebranych na podstawie zgody, ma Pani/ Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać poprzez wysłanie maila opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP na adres ochronadanych@wup.poznan.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila wskazać należy swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpiszę „Konkurs na stanowisko ……” lub listownie na adres Urzędu.
  8. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich nie podanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
Wytworzył:
Udostępnił:
Maćkowiak Monika
(2018-05-28 08:49:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Maćkowiak Monika
(2021-05-12 07:18:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 574864