☰ Menu Prawe Menu ☰
WUP Poznań
herb wojewodztwa wielkopolskiego

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-28.

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu posiada następujące ułatwienia:

 • przyjazny i intuicyjny wygląd
 • dostosowanie wielkości czcionki do indywidualnych potrzeb
 • podwyższony kontrast
 • mapa witryny
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych
 • publikacja oryginalnych dokumentów 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Aplikacje mobilne

Serwis BIP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej.
Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Maćkowiak, wup@wup.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 846 38 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. foukus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu


Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - ulica Szyperska 14, 61-754 Poznań

W pobliżu urzędu jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Kolejne 2 takie miejsca są na parkingu podziemnym.
Do urzędu prowadzi kilka schodów. Osoby na wózkach mogą dostać się do niego windą przez parking podziemny lub za pomocą specjalnego urządzenia jakim jest platforma przyschodowa.
Drzwi wejściowe do budynku, korytarze i wszystkie pomieszczenia urzędu są odpowiednio szerokie dla osób na wózkach. Wymóg ten spełnia również winda z przyciskami w alfabecie Braille'a.
Do urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Rozmowy z klientami są prowadzone w sali obsługi na parterze budynku. Wejście do tego pomieszczenia zostało oznaczone tabliczkami w alfabecie Braille'a. W sali znajduje się także przenośny zestaw z pętlą indukcyjną, która ułatwia komunikację z osobami z problemami słuchu.
Głusi mogą skorzystać z pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego. Tłumacz jest dostępny on-line.
Zainteresowani mogą korzystać z pomocy osoby przybranej, która skończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie.
Tylko w kilku miejscach w urzędzie są oznaczenia w alfabecie Braille'a – w windzie oraz przy wejściu do sali obsługi na parterze. W pozostałych miejscach ich nie ma. W urzędzie brakuje również oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Na wyposażeniu urzędu jest schodołaz, który umożliwia łatwe i bezpieczne pokonanie schodów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Na parterze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Oddział Zamiejscowy w Kaliszu - ulica Serbinowska 5, 62-800 Kalisz
W odległości około 20 metrów od urzędu jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Do urzędu prowadzi kilka schodów. Osoby na wózkach mogą się do niego dostać za pomocą podjazdu.
Pomieszczenia urzędu znajdują się na 1. piętrze. Niestety, do potrzeb osób z niepełnosprawnością dostosowany jest tylko hol. W budynku nie ma windy. Brakuje również oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W urzędzie jest przenośny zestaw z pętlą indukcyjną, która ułatwia komunikację z osobami z problemami słuchu.
Głusi mogą skorzystać z pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego. Tłumacz jest dostępny on-line.
Zainteresowani mogą korzystać z pomocy osoby przybranej, która skończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie.
Na wyposażeniu urzędu jest schodołaz, który umożliwia łatwe i bezpieczne pokonanie schodów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Na 1. piętrze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Oddział Zamiejscowy w Koninie - ulica Zakładowa 4, 62-510 Konin

Przed budynkiem jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Do urzędu prowadzą 3 różne wejścia ze schodami. Osoby na wózkach mogą dostać się do niego za pomocą podjazdu przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
Drzwi wejściowe do budynku, korytarze i wszystkie pomieszczenia urzędu są odpowiednio szerokie dla osób na wózkach. W budynku jest winda. Brakuje jednak oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do urzędu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
W urzędzie jest przenośny zestaw z pętlą indukcyjną, która ułatwia komunikację z osobami z problemami słuchu.
Głusi mogą skorzystać z pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego. Tłumacz jest dostępny on-line.
Zainteresowani mogą korzystać z pomocy osoby przybranej, która skończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie.
Na wyposażeniu urzędu jest schodołaz, który umożliwia łatwe i bezpieczne pokonanie schodów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Na 1. piętrze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Oddział Zamiejscowy w Lesznie - ulica Śniadeckich 5, 64-100 Leszno

Przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Do urzędu prowadzi kilka schodów. Osoby na wózkach mogą dostać się do niego za pomocą podjazdu od ulicy Śniadeckich. Podjazd znajduje się przy wejściu oznaczonym literą A. Wejście to prowadzi do Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.
Pomieszczenia urzędu znajdują się na 1. piętrze. Niestety, do potrzeb osób z niepełnosprawnością dostosowane są tylko pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Brakuje również oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W urzędzie jest przenośny zestaw z pętlą indukcyjną, która ułatwia komunikację z osobami z problemami słuchu.
Głusi mogą skorzystać z pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego. Tłumacz jest dostępny on-line.
Zainteresowani mogą korzystać z pomocy osoby przybranej, która skończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie.
Na wyposażeniu urzędu jest schodołaz, który umożliwia łatwe i bezpieczne pokonanie schodów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Na parterze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Oddział Zamiejscowy w Pile - aleja Niepodległości 24, 64-920 Piła

W pobliżu urzędu jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Do urzędu prowadzi kilka schodów. Osoby na wózkach mogą dostać się do niego za pomocą podjazdu.
Do potrzeb osób z niepełnosprawnością dostosowane są tylko pomieszczenia na parterze. Dlatego na parterze jest punkt informacyjny. W budynku nie ma windy. Brakuje również oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W urzędzie jest przenośny zestaw z pętlą indukcyjną, która ułatwia komunikację z osobami z problemami słuchu.
Głusi mogą skorzystać z pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego. Tłumacz jest dostępny on-line.
Zainteresowani mogą korzystać z pomocy osoby przybranej, która skończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie.
Na wyposażeniu urzędu jest schodołaz, który umożliwia łatwe i bezpieczne pokonanie schodów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością. Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Kontakt z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu

Z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu można kontaktować się osobiście w jego siedzibie w godzinach 7:30-15:30 lub poprzez:

 • korespondencję tradycyjną na adres: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
 • rozmowy telefoniczne pod numerem: 61 846 38 19 lub 61 846 38 78 (pozostałe dane teleadresowe są dostępne tutaj)
 • przesłanie wiadomości tekstowej, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS (numer telefonu do koordynatora ds. dostępności 607 652 306)
 • przesyłanie faksów pod numer: 61 846 38 20
 • pocztę elektroniczną na adres: wup@wup.poznan.pl, efs@wup.poznan.pl lub infoefs@wup.poznan.pl
 • elektroniczną skrzynkę podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres: /WUPwPOZNANIU/skrytka
 • internetowy komunikator Zoom.

Głusi mogą skorzystać z pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego. Tłumacz jest dostępny on-line.
Istnieje także możliwość skorzystania z pomocy osoby przybranej, która skończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie.


Informacje na temat działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w tekście odczytywalnym maszynowo


Informacja o Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu w tekście łatwym do czytania - ETR


Kontakt z koordynatorem ds. dostępności:

Koordynator ds. dostępności w Wojewódzkim Urzędzie Pracy: Elżbieta Soroka - Ratajczak
adres do korespondencji: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
telefon: 61 846 38 27, 607 652 306
e-mail: e.soroka@wup.poznan.pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Maćkowiak Monika
(2020-08-13 12:48:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Maćkowiak Monika
(2023-01-16 11:25:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 574864